top of page

שאלת המחקר: מהו מרחב מלולכך? 

 

תובנות שלמדנו: 

 לכלוך זה הרבה יותר מזבל*

סביבת הפח מהווה מוקד הפרעה*

ה"חצר האחורית" כמוקד של הזנחה ולכלוך*

השלכות הפיתוח- לחיות באתר בנייה*

מרחב מעניין או ירוק יכול לחפות על פגמים ולכלוך*

ההזדמנות: הגדרת מדיניות עירונית ברורה לניהול המרחב הציבורי

 

מדיניות שתכלול מהלכים משולבים של אכיפה ליצירת הרתעה וסדר, הסברה וחינוך למניעה. מדיניות כזו תחזק את התדמית של העירייה כ"בעלת הבית" בעיר, ובפרט במוקדי הפרעה מהותיים. כמו כן, המדיניות תשפיע על ההתנהגות של התושבים לטובת שמירה על ניקיון העיר. 

אזור הזדמנות חיזוק בעל/ת העסק

אזור הזדמנות חיזוק בעל/ת העסק

פחות ממחצית מבעלי ובעלות העסקים בארץ העידו כי הם חשים שיש להם את המיומנויות לנהל עסק (במסגרת הסקר השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, 2017).

ההזדמנות טמונה בפיתוח מערכי סיוע אפקטיביים, שיחזקו את ההון הניהולי והמקצועי של בעלי ובעלות העסקים. זו תאפשר  להם לנהל את העסק בצורה טובה יותר ולהבטיח את איתנותו והתחדשותו. אנו מזהים גם שניתן למנף את המרקם הקהילתי המאפיין את העיר לצורך חיזוק בעלי העסקים.

מה למדנו מבעלי העסקים?

* ״העסק הוא אני״ 

* נשאר בעל עסק כי אין ברירה אחרת

* לנהל את העסק זה מקצוע

* הליווי הקיים לא מספיק אפקטיבי

* מעגלי סיוע אישיים ומקצועיים כדרך התמודדות

ההזדמנות: חיזוק המיומנויות הניהוליות והמקצועיות של בעלי עסקים.

bottom of page